Kikki K’s stylish big felt Portfolio Bag, only $79.95